Wat is buurtpreventie?

 

Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie blijft het aantal inbraken, diefstallen en vernielingen nog altijd stijgen.
En dat betekent grote schade aan persoonlijke eigendommen. Plus ergernis, verontrusting en soms zelfs angst.

Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder
gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat, flat of
buurt waar u woont. Uw ervaringen en die van anderen stellen de politie en de buurtbewoners in staat beter op de hoogte te blijven van
de ontwikkelingen in de buurt. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl ook de politie er met haar dagelijks werk rekening mee kan houden.

Een buurtpreventieproject is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar men regelmatig te maken heeft met problemen op het gebied van de criminaliteit en waar een groot deel van de buurtbewoners bereid is er samen met de politie iets aan te doen. Bij onvoldoende deelname kan een buurtpreventieproject natuurlijk niet van de grond komen. Een buurtpreventieproject kost u niet veel moeite of geld maar het kan heel wat opleveren: een gezelliger, veiliger en rustiger buurt.

Wat is het niet?

Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van uw directe omgeving. Bedenkt u wel dat het niet de bedoeling is "controle" uit te oefenen of inbreuk te maken op het privÚ-leven van anderen,
Het is dus niet de bedoeling om burgerpatrouilles te organiseren. En natuurlijk heeft het "eigen rechter spelen" niets met buurtpreventie te maken. Al was het alleen maar omdat dat simpelweg verboden is.

Wat doet u?

Buurtpreventie begint natuurlijk bij voorzorgsmaatregelen die u en uw huisgenoten zelf kunnen nemen. Goede sloten spreken voor zich, maar denkt u ook eens aan het merken van waardevolle bezittingen of het aanlaten van een of meer lampen als u ┤s avonds de deur uitgaat.
Om kenbaar te maken dat u meedoet aan het buurtpreventieproject, plakt u de sticker "attentie buurtpreventie" op uw raam of deur. Zoals gezegd is het de bedoeling van een buurpreventieproject dat iedereen wat meer oplet en alerter is op verdachte situaties. Maak bijvoorbeeld ook eens afspraken met de buren dat u een oogje in het zeil houdt als ze op vakantie gaan. Uiteraard is het belangrijk verdachte situaties direct te melden bij de politie. En bent u ongelukkigerwijze het slachtoffer geworden van een strafbaar feit, doe daar dan altijd aangifte van.

Wat is een buurtco÷rdinator en wat doet hij?

Een buurtco÷rdinator is iemand uit uw directe woonomgeving die zich vrijwillig wat meer kan en wil inzetten voor het project en die meldingen van buurtbewoners verzamelt en inventariseert welke problemen er spelen. Verder speelt hij/zij deze informatie door naar de instantie die op de melding zou moeten reageren.

Van tijd tot tijd worden buurtbijeenkomsten georganiseerd, waar ook de politie aanwezig kan zijn, om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen van het project. Daarnaast kan informatie gegeven worden over de preventieve maatregelen die in uw woonsituatie het meest doeltreffend zijn. Bovendien heeft de buurtco÷rdinator ook contact met andere instanties om erop aan te dringen dat bepaalde maatregelen worden getroffen. Bijvoorbeeld betere straatverlichting die de buurt veiliger zou maken. Tot slot staat de buurtco÷rdinator u altijd met raad en daad terzijde als u daar om vraagt.

Wat doet de politie?

De politie verzamelt en verwerkt criminaliteitsgegevens van de buurt. Ze vormen een belangrijke basis voor de verdere activiteiten van de politie. Zoals het surveilleren in de buurt, maar ook het informatie geven over de preventieve maatregelen die voor u het meest geschikt zijn.
Verder geeft de politie voorlichting over de wijze waarop u aangifte kunt doen en hoe u verdachte situaties het best kunt melden en beschrijven. Om de contacten met de buurtco÷rdinator in goede banen te leiden, wordt bij de politie speciaal iemand aangewezen die zich bezighoudt met het buurtpreventieproject.

Praat er eens over.

Uiteraard vraagt een buurtpreventieproject interesse en inzet van zoveel mogelijk bewoners. Praat er eens over met de buren of met vrienden uit uw straat, flat of buurt. Vooral met diegenen die deze folder hebben gekregen, maar nog niet meedoen. Hoe zij erover denken en of ze eventueel deel zouden willen nemen aan zo┤n buurtpreventieproject.
Verwacht van het buurtpreventieproject nog geen wonderen. In Nederland is buurtpreventie voor vrijwel iedereen iets nieuws. Dat geldt overigens niet voor het buitenland. Daar is buurtpreventie op veel plaatsen een succes geworden. Dus waarom hier niet?

Meer informatie.

Wilt u meer weten over het onderwerp buurtpreventie? Neem dan contact op met de politie, uw buurtco÷rdinator, of stuur een mail aan: info@horstacker.nl